Kolmepoolne kokkulepe

Käitu teistega nii nagu sa tahad, et käitutaks sinuga. 
Kooli kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile. 
Anna endast parim iga päev ja püüa kaitsta igaühe õigust õppida.

1. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5 minutit enne tundide algust, et õigeaegselt jõuda õppetundi.

2. Hommikul kuni 10 minutit enne tundide algust saavad õpilased viibida pikapäeva klassides vaikse tegevuse juures ( kordavad õppetükke) või on selle korruse koridoris, kus algab nende õppetund. 

3. Õpilane ei hiline tundidesse, see segab neid, kes on oma tööga juba alustanud.

4. Vahetunni ajal jalutavad või viibivad õpilased selle korruse koridoris, kus toimub nende tund. 

5. Söögivahetunnil lähevad õpilased sööklasse koos õpetajaga, kes oli neil tunnis. 

6. Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge. 

7. Peale õppetunde on koolis, kui nad on seotud klassi- või kooliüritusega, osalevad ringide töös, on pikapäevarühmas või ainekonsultatsioonis.

8. Õpilane, kes on registreerunud pikapäevarühma, on peale tunde ka pikapäeva klassis või mujal pikapäeva õpetaja teadmisel. 

9. Koolimajas sees liigutakse rahulikult (ei joosta ega karjuta).

10. Jalutusrõdul viibivad õpilased ainult koos korrapidaja õpetajaga. 

11. Koolis aknaid avab ja sulgeb õpetaja. 

12. Iga õpilane kannab kooliruumides sisejalatseid, milleks ei ole spordijalatsid ja mille tald ei määri põrandaid (musta kummitallaga jalatsid).

13. Õppetundides kannab õpilane õppetööks sobivat riietust v. a. spordiriietus (tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnis on eririided).

14. Vajalikud õppevahendid peavad olema laual õpetaja ilmumisel klassi või võetakse lauale kohe kabinetti sisenemisel. 

15. Kui õpilane tunnis ei täida õpetaja korraldusi või takistab kogu klassi tööd, eemaldatakse ta õppetunnist ja suunatakse iseseisvalt tunnitööd tegema talle ette nähtud ruumis. 

16. Õpilaspäevik on dokument, mille täitmine, kaasaskandmine ning õpetajale esitamine on kohustuslik. 

17. Puudulikult hinnatud õpilased on kohustatud osa võtma talle määratud tugiteenusest.

18. Mobiiltelefonid on koolipäeva jooksul välja lülitatud, kaasas on vaid õppetööks vajalikud vahendid. 

19. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja, õpilane lahkub klassist jättes töökoha korda. 

20. Koolist puudumise korral on vajalik lapsevanema tõend päevikus või arstitõend. Laps vabastatakse kehalise kasvatuse tunnis füüsilisest koormusest arstitõendi alusel.  

21. Kui on vajadus tundidest ootamatult lahkuda, tuleb selleks luba küsida õpetajalt. Ilma põhjuseta vahetundide ajal koolist lahkumine on keelatud. 

22. Kooli vara rikkumise (lõhkumise) korral tuleb see korda teha esialgsel kujul koos vanemaga või tellitud teenusega. 

23. Koolis kehtivad kõik Eesti Vabariigis kehtivad õigus- ja käitumisreeglid.

 

HÄSTI KÄITUDA ON AUASI!

Avaldatud 17.05.2018. Viimati muudetud 06.09.2019.